Společnost SenseFit S.R.O. respektuje a chrání vaše soukromí. Níže uvádíme podrobnější informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše metody zpracování údajů poskytovaných nebo shromažďovaných našimi digitálními platformami, které návštěvníkům umožňují přístup na náš web a používání našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly připraveny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie a v souladu s místními právními předpisy. SenseFit S.R.O. je vlastníkem webových stránek vigoshop.cz a správcem osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující kategorie jednotlivců:
 • kupující,
 • potenciální kupující,
 • uživatelé našeho webu,
 • naši dodavatelé a obchodní partneři.

1. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme pouze na základě předem stanovených a legitimních účelů s využitím příslušného právního základu. Účely a právní základ použité pro každou ze skupin jednotlivců jsou uvedeny níže. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, pro který byly tyto osobní údaje shromážděny. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budeme v tom pokračovat, dokud svůj souhlas neodvoláte. Doby uchování pro zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu jsou podrobně popsány níže. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje? Údaje, které nám poskytnete, se shromažďují, když nás kontaktujete za účelem získání produktů, služeb nebo informací, přihlášení na naše webové stránky, účasti na veřejných fórech nebo jiných aktivitách poskytovaných v našich digitálních nástrojích, odpovídání na průzkumy zákazníků nebo komunikace s námi jiným způsobem. Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie. Chcete-li se o souborech cookies dozvědět více, přečtěte si naše zásady používání souborů cookie. 3. Přenos osobních údajů Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, s výjimkou následujících případů: • Pokud přidružené společnosti nebo třetí strany poskytují služby naším jménem, např. poskytují odpovědi na vaše požadavky, dodávají balíčky, poskytují služby klientům atd. Těmto společnostem je zakázáno používat vaše osobní údaje k jakýmkoli jiným účelům než těm, které od nich požadujeme my nebo právní předpisy. Mezi takové společnosti patří např. doručovací služby, poskytovatelé odesílající e-mailové zprávy atd. • Pokud sdílíme vaše osobní údaje ve společnosti nebo s třetími stranami, abychom zaručili bezpečnost a ochranu našich klientů, chránili svá práva a majetek v souladu s právními postupy nebo v jiných případech, kdy se domníváme (v dobré víře), že takové zveřejnění je vyžadováno zákonem. Patří sem IT a finanční poradci, externí právní poradci atd. Všechny třetí strany, kterým poskytujeme vaše osobní údaje, jsou povinny chránit vaše osobní údaje prostřednictvím samostatné smlouvy. Kromě toho není žádným třetím stranám dovoleno používat tyto osobní údaje pro jiné účely než smluvně dohodnuté.

3. Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, s výjimkou následujících případů:
 • Pokud přidružené společnosti nebo třetí strany poskytují služby naším jménem, např. poskytují odpovědi na vaše požadavky, dodávají balíčky, poskytují služby klientům atd. Těmto společnostem je zakázáno používat vaše osobní údaje k jakýmkoli jiným účelům než těm, které od nich požadujeme my nebo právní předpisy. Mezi takové společnosti patří např. doručovací služby, poskytovatelé odesílající e-mailové zprávy atd.
 • Pokud sdílíme vaše osobní údaje ve společnosti nebo s třetími stranami, abychom zaručili bezpečnost a ochranu našich klientů, chránili svá práva a majetek v souladu s právními postupy nebo v jiných případech, kdy se domníváme (v dobré víře), že takové zveřejnění je vyžadováno zákonem. Patří sem IT a finanční poradci, externí právní poradci atd.
Všechny třetí strany, kterým poskytujeme vaše osobní údaje, jsou povinny chránit vaše osobní údaje prostřednictvím samostatné smlouvy. Kromě toho není žádným třetím stranám dovoleno používat tyto osobní údaje pro jiné účely než smluvně dohodnuté.

4. Zabezpečení, integrita a uchovávání dat

Zabezpečení, integrita a mlčenlivost týkající se vašich údajů jsou pro nás nesmírně důležité. Naše společnost provádí technická, organizační a fyzická bezpečnostní opatření potřebná k ochraně vašich dat před neoprávněným přístupem, prozrazením, použitím nebo pozměněním. Mezi tato opatření patří:
 • pravidelná aktualizace softwaru, hardwaru a aplikačního softwaru,
 • vzdělávání zaměstnanců,
 • přezkoumávání a řízení smluvních zpracovatelů a
 • vhodná ochrana našich obchodních prostor.
Bezpečnostní postupy pravidelně zkoumáme, abychom mohli posoudit nejnovější vhodné technologie a metody. Navzdory našemu maximálnímu úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá nebo neobejitelná; proto vás laskavě žádáme o pochopení.

5. Vaše práva

V rámci zpracování osobních údajů máte k dispozici určitá práva. Chcete-li je využít, písemně nás kontaktujte. Mějte na paměti, že pokud nám nedovolíte shromažďovat vaše osobní údaje, možná vám nebudeme schopni poskytnout určité produkty a služby. Některé z našich služeb navíc nebudou moci zohlednit vaše zájmy a preference. Neposkytnete-li nám například dodací adresu, nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu, protože nemůžeme zaručit dodání produktů, které jste si objednali, pokud nemáme vaši adresu. Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně na adrese SenseFit S.R.O., a na obálku uvedete poznámku „ochrana osobních údajů“, nebo e-mailem na adrese info@sensefit.shop a jako předmět e-mailu uvedete „ochrana osobních údajů“. Na váš požadavek odpovíme do jednoho měsíce, přičemž uvedená lhůta může být prodloužena o další měsíc. V případě prodloužení lhůty vás budeme o uvedeném prodloužení informovat během prvního měsíce od obdržení žádosti. Máte k dispozici následující práva:
 • Přístup k osobním údajům: můžete nás požádat, abychom vám poskytli informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v takovém případě nás můžete požádat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům a informacím souvisejícím se zpracováním (osobní údaje, které zpracováváme, a odkud pocházejí).
 • Oprava osobních údajů: můžete nás požádat o opravu nebo doplnění neúplných nebo nepřesných údajů, které o vás zpracováváme.
 • Omezení zpracování osobních údajů: můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (například pokud se ověřuje přesnost nebo úplnost vašich osobních údajů).
 • Vymazání osobních údajů: můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů (nemůžeme vymazat osobní údaje uložené z důvodu zákonných požadavků nebo na základě smluvního vztahu).
 • Výpis osobních údajů: můžete nás požádat, abychom vám poskytli osobní údaje, které jste nám poskytli, pomocí strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formuláře.
 • Odvolání souhlasu: kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas související s použitím osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat pomocí kteréhokoli ze způsobů stanovených v těchto zásadách. Odvolání souhlasu nebude mít žádné negativní důsledky; je však možné, že vám již nebudeme moci poskytovat určité služby z důvodu odvolání souhlasu.
 • Námitka proti zpracování osobních údajů: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se toto zpracování týká účelů přímého marketingu nebo předání vašich osobních údajů třetím stranám pro účely přímého marketingu. Kromě toho můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou použity pro účely přímého marketingu pomocí přizpůsobených nebo individuálních nabídek (tzv. „profilování“). Můžete vznést námitku pomocí kteréhokoli ze způsobů stanovených v těchto zásadách.
 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo požadovat záznam osobních údajů, které jste nám poskytli. Záznam vám zpřístupníme ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě. Tyto údaje pak můžete předat jinému zpracovateli podle svého výběru. Kdykoli je to technicky možné, můžete požádat o přenos vašich osobních údajů přímo jinému zpracovateli.
Rádi bychom vás informovali, že za účelem zajištění spolehlivé identifikace v případě vymáhání práv souvisejících s osobními údaji vás zpracovatel může požádat o poskytnutí dalších údajů a může odmítnout provést požadovanou akci, pokud prokáže, že vás nemůže spolehlivě identifikovat. Pokud se domníváte, že společnost SenseFit S.R.O. porušuje své povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů, můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana nebo e-mailem na gp.ip@ip-rs.si. Další informace o úřadu pro ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů naleznete na adrese https://www.ip-rs.si/.

6. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme toto oznámení změnit, abychom jej přizpůsobili nejnovějším technologiím, postupům v oboru, legislativním požadavkům nebo jiným účelům. Na našich digitálních platformách zveřejníme příslušnou verzi zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme pravidelně kontrolovat naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud to příslušná legislativa vyžaduje, před provedením jakýchkoli změn vás požádáme o souhlas.

7. Komentáře a dotazy

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, napište nám na adresu SenseFit S.R.O., nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese info@sensefit.shop.